Microsoft Teams


מיקרוסופט מחלוצי התוכנות המשרדיות, נכנסה גם היא לעולם תקשורת וירטואלית בתוכנת ה Microsoft Team ומציעה למוסדות חינוך אפשרויות בתחום הלמידה מרחוק מאובטחות, רק מי שקיבל אישור משתתף בפגישה, גם אם הוא מחוץ לארגון. ניתן לצרף עד 250 משתתפים, "להוציא" את מי שאינו מתאים. בעזרת בינה המלאכותית ניתן לשמור על "נקיון הצ'אט", תמנע ביטויים שאינם הולמים את המפגש.